Iz medija: Osim tla, izrazito je zagađena i voda!

Kako doznajemo, prema prvim procjenama, ali i zaprimljenim ponudama, sanacija onečišćenog tla na području Ksajpe Općinu Šenkovec mogla bi stajati vrtoglavih 1,500.000 kuna.
Podsjetimo, list Međimurje nedavno je otkrio da je inspekcija zaštite okoliša u spomenutom dijelu Šenkovca u tlu pronašla visoke koncentracije olova, kroma i cinka, odnosno ostatke otpadnih boja i lakova. Po objavi članka, u općinsku upravu javili su se brojni mještani koji su spominjali i druge vrste zagađenja, a svi su, bez sumnje, kao odgovorne prozivali tvrtku Eko-Međimurje d.d. čiji se pogon nalazi tek nekoliko stotina metara dalje od zagađenog područja. Pokrenuta je i policijska istraga, međutim, u poduzeću sve optužbe odbacuju.
– Premda je po našim saznanjima zagađeno prilično šire područje, Općina u vlasništvu ima put površine oko 300 četvornih metara. Da bi se to zemljište saniralo i tlo ponovo bilo koliko-toliko čisto, po našim je izračunima potrebno iskopati i na deponij odvesti više od 2.000 tona zemlje. Na spomenutoj površini potrebno je maknuti zemlju sve do 4 metra dubine. Koliko će to i vizualno narušiti inače lijep okoliš na Ksajpi, a koliko će i zbog kamiona, dodatnog stresa morati pretrpjeti tamošnji stanari, kaže zabrinuti načelnik Saša Horvat.

Bez obzira tko je počinitelj, a u općinskim krugovima o tome ne dvoje i prstom upiru u tvrtku Eko-Međimurje d.d., prema zakonu, nastalo stanje dužan je sanirati vlasnik, to jest Općina. Pravdu i povrat sredstava tek naknadno može tražiti sudskim putem. Zakonski rok za sanaciju, 20. veljača, sve je bliže, no, Horvat kaže kako će ga kod nadležnih institucija nastojati produljiti. Bez obzira na to, prvi čovjek Šenkovca je zabrinut:
– Bojim se da nećemo moći započeti mnoge planirane projekte, niti završiti one čija je realizacija u tijeku, a ispaštat će i korisnici općinskog proračuna, poput udruga. Velika šteta za Šenkovec, zaključuje Horvat. Općina je zasad u svom ovogodišnjem proračunu za sanaciju tla predvidjela pola milijuna kuna, no taj iznos, bez dvojbe, neće biti dostatan. U međuvremenu, Općina je zaprimila i rezultate analize vode s tri lokacije na području Šenkovca koju je obavila čakovečka tvrtka Bionstitut. Nalaz je donio još loših vijesti. Na dvije lokacije na Ksajpi – u jednom privatnom bunaru te u kanalu Ksajpa – voda je zagađena. Iz bunara u Ulici Augusta Šenoe, koja se nalazi nešto dalje od Ksajpe, nije utvrđena povećana koncentracija štetnih tvari.

BTEX pronađen i na Ksajpi
No, na Ksajpi, i to u donjem dijelu, a kako je, kažu upućeni, tek na lokacijama bliže zagađenom tlu, otkriven je hlapivi spoj BTEX, aromatski ugljikovodik, i to prisutan u 40 posto većoj koncentraciji od maksimalne dopuštene. Isti spoj pronađen je i prije nekoliko godina u zagrebačkom kvartu Vrbani u kojem je potom, zbog zagađene vode u javnom vodovodu, izbila velika afera. BTEX je, kažu stručnjaci, nusproizvod boja i razrjeđivača. Radi se o akronimu za benzen, toluol, etilbenzen i ksilene. Primjerice, benzen je organski kemijski sastojak koji se najčešće koristi u proizvodnji sintetičkih guma, plastike, najlona, insekticida i boja. Veoma je smrtonosan. Neki sastojci BTEX-a utječu na mozak, izazivaju glavobolju, smanjenje koordinacije mišića, vrtoglavicu, zbunjenost i poremećaj ravnoteže. Ukoliko u organizam uđe visoka razina ksilena u kratkom periodu ili manja u dužem, dolazi do glavobolja, smanjene koordinacije mišića, vrtoglavice, zbunjenosti, poremećaja ravnoteže. Moguće su i iritacije kože, očiju, nosa i vrata, poteškoće s disanjem te problemi s radom pluća.
Voda na Ksajpi je i 30 puta mutnija nego što je propisano te je, dakako, zaključak stručnjaka Bionstituta da – nije za ljudsku potrošnju.
Velimir Kelkedi

Izvor: List Međimurje

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice jedinstvenog upravnog odjela

Temeljem odredbe članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11) i članka 53.a. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), načelnik Općine Šenkovec, raspisuje

J A V N I     N A T J E Č A J

za imenovanje:

 1. 1.      PROČELNIKA / PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA: 1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseci

Posebni uvjeti:

 • magistar ili stručni specijalist društvene ili prirodne struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Uredom
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje jednog stranog svjetskog jezika
 • poznavanje rada na računalu

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati / kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od dana imenovanja.

Ako kandidat / kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan / dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate / kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju  na pravo  prednosti pri zapošljavanju,  dužni su  uz prijavu  na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavaju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Za kandidate / kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat / kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrati će se da je povukao / povukla prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Šenkovec: www.senkovec.hr, objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata / kandidatkinja za tu provjeru: Podaci vezani uz natječaj za imenovanje pročelnika

Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Šenkovec na adresi u Šenkovcu, Josipa Bedekovića 11, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:

 • životopis,
 • izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
 • preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene struke i razine obrazovanja)
 • ukoliko kandidati / kandidatkinje imaju položen državni stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik uvjerenja odnosno svjedodžbe),
 • uvjerenje da se protiv kandidata / kandidatkinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Šenkovec, “Za natječaj za imenovanje pročelnika JUO-a“, Šenkovec, 40 000 Čakovec, Josipa Bedekovića 11.

Kandidati / kandidatkinje su dužni u životopisu detaljno opisati poslove koje su do sada radili kako bi se usporedbom s opisom poslova radnog mjesta na koje su se javili moglo utvrditi ispunjavaju li propisani uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Kandidati / kandidatkinje koji podnose prijavu za više radnih mjesta obuhvaćeni ovim natječajem ne trebaju dostavljati više prijava niti višestruke priloge prijava.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom / kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

O rezultatima natječaja kandidati / kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.

Načelnik

Općina Šenkovec

Saša Horvat, dipl. ing

Dnevni red 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Šenkovec

Na osnovi ukazane potrebe sazivam 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Šenkovec za ponedjeljak, 30. 12. 2013. s početkom u 17.00 sati. Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Općine Šenkovec.

DNEVNI RED

1. Odluka o 2. rebalansu proračuna Općine Šenkovec za 2013. godinu;
2. Odluke vezane uz Dječji vrtić Vrapčić:
– Rebalans proračuna za 2013. godinu,
– Proračun za 2014. godinu,
– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Vrapčić.

3. Ostala pitanja.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Antun Juras

Dnevni red 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Šenkovec

Na osnovi ukazane potrebe s a z i v a m 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Šenkovec za petak, 20. 12. 2013. s početkom u 18.30 sati. Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Općine Šenkovec.

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Odluka o prihvaćanju proračuna za 2014. godinu;
 3. Odluka o prihvaćanju projekcija proračuna za 2015. i 2016. godinu;
 4. Odluka o Poslovniku Općinskog vijeća Općine Šenkovec;
 5. Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Šenkovec;
 6. Odluka o programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu;
 7. Odluka o programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu;
 8. Odluka o prihvaćanju Socijalnog programa;
 9. Odluka o prihvaćanju programa potreba u sportu za 2014. godinu;
 10. Odluka o prihvaćanju programa potreba u kulturi za 2014. godinu;
 11. Odluka o kupnji privatnog puta – ulica Franje Barića;
 12. Zamolba za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa – legalizacija – Buhanec Franciska;
 13. Odluka o otpisu duga dugogodišnjih dužnika za plaćanje komunalne naknade – prekid obavljanja djelatnosti;
 14. Odluka o prijenosu dijela izgrađenih komunalnih vodnih građevina – kanalizacijski sustav u vlasništvo Međimurskih voda d.o.o.;
 15. Imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i knjižnice Šenkovec;
 16. Imenovanje članova savjeta mladih Općine Šenkovec;
 17. Ostala pitanja.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Antun Juras