Javni poziv

Općina Šenkovec  kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom  „Franje Barića“ u naselju Šenkovec na kčbr. 2322/6, 2322/12, 2318/2, 2323 i dio 2321/2 u k.o. Mačkovec, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištima na kojem je izvedena nerazvrstana  cesta, o početku postupka evidentiranja  nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.